Znáte tuto soukromou školu, která se nachází v Jihlavě, Polné a Netíně, kde se děti učí podle výuky Montessori? Zajímá vás, jak taková výuka vypadá? Od čeho se jako rodič […]

Znáte tuto soukromou školu, která se nachází v Jihlavě, Polné a Netíně, kde se děti učí podle výuky Montessori? Zajímá vás, jak taková výuka vypadá? Od čeho se jako rodič pro přijetí do školy máte odpíchnout? 

Školné si zájemci platí sami, ale soukromá škola se snaží nabídnout alternativní řešení pro každého

Meruzalka na pokrytí nákladů vybírá školné, avšak snaží se úhradu školného řešit individuálně. „S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním,“ sdělila ředitelka školy v Jihlavě Jana Procházková.

Hlavní kritéria pro přijetí. Od čeho se jako rodič odpíchnout?

Rodič by měl projevovat zájem o výuku v souladu s principy Montessori pedagogiky. Výhodou před zápisem dítěte do základní školy je docházení do dětské skupiny, mateřské školy nebo absolvování kurzů a seminářů pro rodiče, kde se zaměřují na tuto výuku. „S rodinami dětí dlouhodobě spolupracujeme a setkáváme se, společně budujeme naši školu. S přijetím do Základní školy Meruzalka se rodiny zavazují k pravidelné účasti na seminářích, přednáškách či workshopech o výuce Montessori. Dále k účasti na setkání rodičů a konzultacích třikrát ročně, kdy se jedná o prezentaci dítěte pro rodiče za podpory průvodce,“ popisuje Jana Procházková. Každoročně se vedení základní školy setkává na osobní schůzce s oběma rodiči. Posledním kritériem je podpora od rodičů nad rámec školného formou výpomoci při údržbě a budování školy, nebo zahrady. Rodiče také mohou přispět do výuky tvorbou pomůcek, nebo formou daru.

Montessori pedagogika z pohledu učitele

Je to ucelený inovativní vzdělávací systém. Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném systematickém vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: Pomoz mi, abych to dokázal sám. „Průvodce, jak v Meruzalce pedagogům říkáme, hraje důležitou roli v každodenních činnostech školy. Naším hlavním úkolem je připravit pro děti prostředí a pomůcky tak, aby se mohly rozvíjet adekvátně vzhledem ke svým aktuálním potřebám, dovednostem a znalostem,” popisuje ředitelka v Polné Lenka Marková.

Mezi další činnosti průvodce – učitele patří prezentace učiva a tvorba materiálu k procvičování. Děti část dne věnují i samostatné práci – procvičování učiva. V těchto chvílích se průvodce věnuje zejména vědomému pozorování a zpětné vazbě. Den zahajuje průvodce s dětmi v komunitním kruhu, kde je prostor pro sdílení a otevření nejrůznějších témat, je to místo důvěry a sounáležitosti. Následuje prezentace konkrétního učiva a na ni navazující práce s pomůckami nebo jiným materiálem. Při této činnosti dochází k upevňování nového učiva, k pochopení vzájemných vztahů mezi jednotlivými jevy. Základem této činnosti bývá samostatná práce, na kterou může navazovat i spolupráce (skupinová práce) vedoucí k společnému dílu, celku. Pracovní list, který přichází až po práci s konkrétním materiálem, rozvíjí už navazující abstraktní uvažování. „Část každého dne trávíme venku, někdy se zaměřujeme na rozvoj pohybových dovedností, jindy na pozorování a poznávání světa kolem nás,“ dodává Lenka Marková.

Speciální pomůcky, foto: webové stránky školy

Princip svoboda dítěte znamená, že si dítě dělá, co chce

Tento princip nám může takto znít, ale není tomu tak. Proto jsme se zeptali na vysvětlení Jany Procházkové: „Zajištění svobodného vývoje dítěte, spontánní aktivity, která znamená možnost vyvíjet se podle vnitřních zákonů a potřeb organismu. Svoboda, rovná se samostatnost, aktivita a vnitřní sebekázeň. Když hovoříme o svobodě malého dítěte, neznamená to, že chceme tolerovat nebo snad podporovat neukázněné chování a bezúčelnou činnost jaké se děti věnují, pokud je ponecháme samy sobě. Svobodou máme na mysli to, že jeho život osvobozujeme od překážek, které brání jeho normálnímu vývoji.“ Pro takzvaného laika rodiče, jako jsem třeba já, je v první řadě základem určitě si něco o tomto systému nastudovat.

Meruzalka Montessori se neustále rozrůstá

Jako zájemce o tento vzdělávací systém přímo u této soukromé školy nemusíte být odkázáni pouze na jedno místo, lokalit nabízí hned několik. Můžete je naleznout v Jihlavě, kde nabízejí mateřskou a základní školu. Dále v obci Netín, kde nabízejí dětskou skupinu a v Polné, kde naleznete jak dětskou skupinu, tak základní školu a od 1. září 2021 i mateřskou školu. Na moje otázky, zda se chystají hledat i jiné lokality na umístění škol a zda jejich školu vyhledávají spíše lidé žijící ve městech, nebo na vesnicích, odpověděla ředitelka Polné Lenka Marková: „Do Meruzalky přicházejí zájemci, které spojuje schopnost a ochota dělat změny. Vzdálenost školy od bydliště nebývá rozhodujícím kritériem. Zakládáme Montessori školy a školky na Vysočině a rádi bychom v tom pokračovali, ale zatím jiné lokality se nenabízí. Jsme však připraveni podpořit místní komunitu, která projeví zájem o změnu.“

Zápis do ZŠ Meruzalka v Jihlavě a Polné se koná od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

Základní škola nabízí více variant pro možnost zápisu. Přihlášky můžete vyřídit osobně, elektronicky do datové schránky školy, nebo e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Do mateřských školek zápis probíhá pro Meruzalku od 2. května 2021 až do 16. května 2021.

zemanova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka