Projektové vyučování je v České republice záležitostí poměrně rozšířenou. Mnoho škol, které se řadí mezi standardní, začleňuje do své výuky projektové dny, projektové bloky apod. Projektová výuka může samozřejmě probíhat […]

Projektové vyučování je v České republice záležitostí poměrně rozšířenou. Mnoho škol, které se řadí mezi standardní, začleňuje do své výuky projektové dny, projektové bloky apod. Projektová výuka může samozřejmě probíhat i v kombinaci s dalšími (alternativními) přístupy. Na Vysočině kombinuje projektovou výuku a Montessori přístup škola Na radosti. 

Projekt je komplexní pracovní úkol, při kterém žáci řeší samostatně nějaký problém. Důraz je kladen na to, aby žáci uměli řešit samostatně nejen školní věci, ale hlavně reálné životní situace. Typickým znakem je cíl, který je představován konkrétním výsledkem, například výrobkem nebo praktickým řešením problému. Projekty často mají podobu integrovaných témat, využívají mezipředmětových vztahů.

Rysy, které má projekt mít, uvádí ve své knize J. Coufalová:

  • Projekt vychází z potřeb (potřeba získávat nové zkušenosti, odpovědnosti za svou činnost, …) a zájmů dítěte.
  • Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace, která se neomezuje jen na prostředí školy.
  • Projekt je mezioborový.
  • Projekt je především podnikem žáka.
  • Práce žáků v projektu přináší konkrétní produkt, tj. výstup, kterým se účastníci projektu prezentují.
  • . Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině (ale může být i projekt individuální).
  • Projekt umožňuje začlenění školy do života obce nebo širší veřejnosti.

Projektová výuka má mnoho výhod, mezi které patří to, že žák se může zapojit podle svých individuálních možností, získává silnou motivaci k učení a zároveň přebírá odpovědnost za výsledek práce. Při vypracovávání projektů by se žáci měli učit pracovat s různými informačními zdroji, získávat organizační, řídící, plánovací a hodnotící dovednosti. Řešení projektů také rozvíjí schopnost spolupracovat a komunikovat. Spolupráce vede ke vzájemnému respektu, rozvíjí tvořivost, aktivitu a fantazii. 

Nevýhodou projektové výuky může být časová náročnost, a to jak ze strany učitele – na přípravu projektu, tak ze strany žáka – na vypracování. Je také obtížné projekty objektivně hodnotit. 

Základní škola Na radosti

Před několika lety vznikla ve Žďáře nad Sázavou škola Na radosti. Založili ji rodiče, kteří chtěli pro své děti změnu. Děti jsou ve škole rozděleny do skupin podle věku (tzv. trojročí). Spolu se učí žáci z 1.- 3. ročníku, žáci 4. – 6. ročníku a dále pak 7. – 9. ročníku. Rodiče hradí měsíční školné ve výši 3000 korun za žáka (školné se platí i v době letních prázdnin – v červenci a srpnu).

Ve škole se snaží dětem naslouchat a respektovat jejich rozdílnost. Učitelé pomáhají objevovat a rozvíjet nadání, poskytují prostor, kde je bezpečné dělat chyby a kde je možné potkat spoustu výzev pro osobní růst. Děti se neučí o jednotlivých věcech izolovaně, ale poznávají, jak mezi sebou fungují a souvisí navzájem. Tak, jak je tomu ve skutečném životě. Děti tráví při vyučování hodně času venku. Pokud vás tento přístup zaujal a chcete se dozvědět víc, všechny důležité informace a kontakty najdete na webových stránkách školy

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka