Z mnoha alternativních způsobů vyučování byla v minulých článcích řeč o montessori metodě a projektu Zdravá škola. Dnes bude řeč o projektu Začít spolu, který je v České republice poměrně […]

Z mnoha alternativních způsobů vyučování byla v minulých článcích řeč o montessori metodě a projektu Zdravá škola. Dnes bude řeč o projektu Začít spolu, který je v České republice poměrně rozšířený a mnoho škol funguje i tak, že se tímto projektem částečně inspirují. Jak program Začít spolu vypadá, a kde se s ním může vaše dítě setkat? 

U nás projekt Začít spolu funguje od poloviny devadesátých let, jak na základních, tak i v mateřských školách. Podobně jako mnoho jiných alternativních programů dává velký důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Také dobře integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto typu škol je důležitá týmová spolupráce a partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti. Jako rodič víte, co se ve třídě děje a můžete se do dění v ní aktivně zapojit. Můžete tak spoluvytvářet komunitu, ve které jste prospěšní a ostatní členové jsou prospěšní vám. 

Celý projekt se inspiroval některými pozitivními prvky z Freinetovské Moderní školy i jiných reformních škol. Těmito prvky jsou například podnětné prostředí – třídy jsou organizované do center aktivit. Dalším prvkem je kooperativní učení, projektové vyučování a integrovaná tematická výuka. Důležité je také zaměření na sebehodnocení. S tím souvisí kromě jiného také to, že děti mají svůj podíl na utváření společných pravidel chování. Cílem je, aby si děti poradily, když musejí čelit nějakým problémům. Dalším cílem v těchto velmi vztahově zaměřených školách je, aby děti uměly naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje. 

V průběhu dne pracují žáci podle denních plánů. Kromě společné výuky se věnují skupinové nebo individuální práci v centrech aktivity podle vlastní volby. Na rozdíl od klasických škol, kde převládá aktivita učitele, v těchto školách převládá aktivita žáka. Chyba zde neznamená selhání, je prostředkem k učení. 

Základní škola a mateřská škola Čejov

Na Vysočině můžete základní školu zapojenou do projektu Začít spolu najít v Čejově. Je k ní připojená také mateřská škola. Tato škola je organizovaná jako malotřídní, čímž se snaží docílit lepší kvality výuky. 

V souladu s principy Zdravé školy si v čejovské škole zakládají na otevřené komunikaci jak s dětmi, tak s rodiči, a snaží se budovat vzájemný respekt v mezilidských vztazích i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme.

Na webových stránkách školy se dočtete: „Naší vizí je žádaná a uznávaná škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské, tvůrčí a bezpečné atmosféře, kde se střetává svět znalostí, moderních technologií, ekologie, morálních hodnot a tradic.“ Pokud se vám zdá, že Zdravá škola se shoduje s vaším přesvědčením a bude tím pravým pro vaše dítě, důležité informace se dozvíte na zmiňovaných stránkách.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka