Informace o projektových výzvách v nejrůznějších oblastech činností. Podrobnosti o jednotlivých výzvách naleznete vždy pod odkazem v názvu. MZe ČR – Národní program 16 – Údržba a obnova kulturních a […]

Informace o projektových výzvách v nejrůznějších oblastech činností. Podrobnosti o jednotlivých výzvách naleznete vždy pod odkazem v názvu.

MZe ČR – Národní program 16 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků (129 660

Cílem je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. V rámci výzvy jsou podporovány projekty údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí (kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi). Žadatelem jsou obce, NNO a vlastníci objektu/pozemku.

Maximální dotace: 200 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 21. 2. 2020

Město Jihlava – Dotační program Projektu Zdravé město a MA21 2020

Program podporuje aktivity v rámci osvětových kampaní podporujících zdravý životní styl, udržitelný rozvoj, projekty zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů, projekty zaměřené na prorodinnou politiku. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Projekt lze realizovat v období od 14.2.2020 do 30.11.2020.

Maximální dotace: 50 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 28. 2. 2020

Město Jihlava – Zdravé město – Program Volný čas

Cílem programu je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích. Podporovány jsou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let zaměřené na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj, manuální zručnost, kreativitu, logické myšlení, tvořivé uvažování, aktivní pohyb pro radost, pořádání pobytových táborů. Žadateli jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Maximální dotace: 50 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 28. 1. 2020

SFŽP ČR – Finanční mechanismus Norska – Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu – Oslo (výzva č. SGS-3)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační nebo mitigační opatření na lokální a regionální úrovni. Žadateli jsou právnické osoby (veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice).

Maximální dotace: 1 300 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 15. 3. 2020

SFŽP – Národní program ŽP – Přírodní zahrady (7/2019)

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR (vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v pří! rodním stylu pro předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy, vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí). Žadateli jsou obce, předškolní zařízení (mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny), základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace.

Maximální dotace: 500 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 3. 2020

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO 3 – IP 1 – SC 2 (71. výzva – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání)

Výzva je zaměřena na vzdělávání pracovníků NNO, rozvoj spolupráce pracovníků NNO, rozvoj základních gramotností, inkluze, polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s formálním vzděláváním – tandemová výuka v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním vzdělávání. Žadateli jsou NNO, MAS, krajské rady dětí a mládež.

Dne 23.10.2019 byl pozastaven příjem nových žádostí o podporu. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bylo změněno ze dne 6.1.2020 na 15.4.2020.

Maximální dotace: 19 000 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 15. 4. 2020

MK ČR – Regionální a národnostní kultura – Podpora regionálních kulturních tradic

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic – kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Žadateli jsou právnické i fyzické osoby.

Maximální dotace: neuvedeno

Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 4. 2020

KÚ Vysočina – Podpora naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Cílem grantového programu je naplňování a propagace principů místní Agendy 21 , Zdraví 21 a Zdraví 2020, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina. Podporovanou aktivitou je např. zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, činnost dětských zastupitelstev, žákovských a studentských parlamentů, pořádání výstav a prezentací, zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě. Žadateli jsou obce, svazky obcí, NNO, příspěvková organizace.

Maximální dotace: 90 000 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí: 7. 5. 2020

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka