Kraj Vsočina vypisuje tyto nové dotační programy: Památky 2022 – ID programu: FV02824 Popis: program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek Finanční alokace: 15 […]

Kraj Vsočina vypisuje tyto nové dotační programy:

Památky 2022 – ID programu: FV02824

Popis: program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek

Finanční alokace: 15 500 000 Kč, termín pro podání žádostí : 17. 1. – 15. 2. 2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02824

Obnova venkova Vysočiny 2022 – ID programu: FV02825

Popis: V rámci programu je podporována obnova budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň). V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.

Finanční alokace: 89 000 000 Kč, termín pro podání žádostí: 01.02.2022 – 24.06.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02825

Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2022 – ID programu: FV02826

Popis: Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu.

Finanční alokace: 1 000 000 Kč, termín pro podání žádostí: 17.01.2022 08:00:00 – 31.10.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02826

Sportujeme a volný čas 2022 – ID programu: FV02829

Popis: Program je zaměřen na zajištění dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina.

Finanční alokace: 5 000 000 Kč, termín pro podání žádostí: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02829

Celoroční aktivity handicapovaných 2022 – ID programu: FV02830

Popis: Jedná se o program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina. K naplňování účelu programu je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru.

Finanční alokace: 600 000 Kč, termín pro podání žádostí: 31.01.2022 08:00:00 – 11.02.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02830

Učební pomůcky 2022 – ID programu: FV02832

Popis: Finanční podpora je určena na pořízení učebních pomůcek sloužících k rozvoji talentu žáků škol v Kraji Vysočina.

Finanční alokace: 1 000 000 Kč, termín podání žádostí: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02832

Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2022 – ID programu: FV02847

Popis: Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek.

Finanční alokace: 500 000, termín podání žádostí: 17.01.2022 8:00:00 – 31.10.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02847

Místní agenda 21 a zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2022 – ID programu: FV02833

Popis: Jedná se o podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 2030, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina. Program je zaměřen na podporu aktivit, které mají přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA 21 a Programu Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina.

Finanční alokace: 2 800 000 Kč, termíny pro podání žádostí: 20.01.2022 08:00:00 – 07.05.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02833

Dobrovolnictví 2022 – ID programu: FV02834

Popis: Účelem poskytnutých finančních prostředků je podpora dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby

Finanční alokace: 2 900 000 Kč, termín pro podání žádosti: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02834

Provozování domácí specializované paliativní péče 2022 – ID programu: FV02835

Popis: Cílem je zajistit spolufinancování nákladů na provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co nejvyšší možné míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Finanční alokace: 28 000 000 Kč, termín pro podání žádostí: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02835

Bavíme se na Vysočině 2022 – ID programu: FV02842

Popis: Program na podporu krátkodobých, aktivit v oblasti kultury, volného času a sportu

Finanční alokace: 3 700 000 Kč, termín pro podání žádostí: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02842

Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022 – ID programu: FV02846

Popis: Účelem poskytnutých finančních prostředků je modernizace a údržba zařízení pro sportovní, tělovýchovné a zájmové aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové vyžití obyvatel regionu.

Finanční alokace: 4 750 000 Kč, termín podání žádostí: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02846

Ekologická výchova 2022 – ID programu: FV02848

Popis: Program na podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a aktivní účasti na péči a ochraně životního prostředí

Finanční alokace: 1 000 000, termín pro podání žádostí: 17.01.2022 – 15.02.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02848

Postupové přehlídky v kultuře 2020 – ID programu: FV02850

Popis: Podpora pořadatelů krajských postupových a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina.

Finanční alokace: 350 000 Kč, termín pro podání žádostí: 15.01.2022 8:00:00 – 31.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02850

Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022 – ID programu: FV02852

Popis: Účelem je zajištění svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, a to z důvodu zajištění co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Finanční alokace: 3 000 000 Kč, termín pro odevzdání žádostí: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02852

Krajská centra talentované mládeže – ID programu: FV02853

Popis: V rámci programu je podporován provoz a fungování Krajských center talentované mládeže v Kraji Vysočina (KCTM), která zajišťují dlouhodobé sportovních aktivity talentované mládeže v regionu.

Finanční alokace: 8 000 000 Kč, termín pro podání žádostí: 17.01.2022 – 28.01.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02853

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka