Kraj Vysočina Vypisuje tyto nové dotační programy: CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2022 Popis: Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora: Podprogram A) zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. studií proveditelnosti; […]

Kraj Vysočina Vypisuje tyto nové dotační programy:

CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2022

Popis: Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora: Podprogram A) zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. studií proveditelnosti; Podprogram B) opravy, rekonstrukce a výstavba zejména účelových komunikací nebo stavebních objektů podmiňujících jejich funkci v rámci prioritně značené sítě cyklotras a cyklostezek; Podprogram C) budování a obnova specifické veřejné infrastruktury pro terénní cyklistiku (singletraily, pumptracky atp.).

Alokace: 20 000 000 Kč, termín pro podání žádosti: 14.03.2022 – 23.03.2022, detaily na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02831

BEZPEČNÁ SILNICE 2022

Popis: Program Bezpečná silnice 2022 podporuje investiční aktivity obcí prostřednictvím výstavby a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy.

Alokace: 1 000 000,- Kč, termín pro podání žádosti: 14.03.2022 – 14.04.2022 Detail

INOVAČNÍ VOUCHERY 2022

Popis: Podpora inovačních aktivit firem prostřednictvím nákupu služeb souvisejících s vývojem popř. inovací produktu, služby nebo procesu, a to i ve vazbě na digitalizaci a zavádění konceptu Průmyslu 4.0, od vědecko-výzkumných institucí, případně jiných expertních organizací.

Alokace 3 500 000,- Kč, termín pro podání žádosti 14.03.2022 – 13.10.2022 Detail

STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Popis: Podpora staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem

Alokace: 76 000 000,- Kč termín pro podání žádostí: 11.03.2022 – 04.04.2022 Detail

ÚZEMNÍ PLÁNY 2022

Popis: Podpora pořízení územních plánů – zpracování dokumentace návrhu územního plánu pro společné jednání

Alokace: 1 000 000,- Kč, termín pro podání žádosti: 14.03.2022 – 01.04.2022 Detail

UNESCO 2022

Popis: program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Alokace: 1 050 000,- Kč, termín pro podání žádostí: 21.03.2022 – 25.03.2022 Detail

ODPADY – OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Popis: Program na podporu předcházení vzniku, třídění odpadů, využívání recyklovaných materiálů a zpracování dokumentací pro zařízení k nakládání s odpady

Alokace: 4 000 000,- Kč, termín pro podání žádostí: 10.03.2022 – 31.03.2022 Detail

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2022

Popis: Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).

Alokace: 5 850 000,- Kč, termín pro podání žádostí: 14.03.2022 – 08.04.2022 Detail

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2022

Popis: V rámci programu jsou podporovány následující aktivity: – rekonstrukce či výstavba stomatologické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb, – vybavení stomatologické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb.

Alokace: 1 500 000,- Kč, termín pro podání žádostí: 15.03.2022 – 31.10.2022 Detail

AKCESCHOPNOST JPO 2022

Popis: Účelem dotačního programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Příjemci podpory jsou obce Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V s cisternovou automobilovou stříkačkou.

Alokace: 4 400 000,- Kč, termín pro odevzdání žádostí: 15.03.2022 – 31.03.2022 Detail

INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2022

Popis: Program na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu: a) Podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina, b) Podpora zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

Alokace: 1 500 000,- Kč, termín pro odeslání žádostí: 01.04.2022 – 08.04.2022 Detail

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2022

Popis: Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry (dále také jen „TIC“) v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina.

Alokace: 2 000 000,- Kč, termín podání žádosti: 14.03.2022 – 24.03.2022 Detail

ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2022

Popis: Účelem je zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh či subjektů v pěstitelské a chovatelské zájmové činnosti, a to z důvodu zajištění jejich vyšší konkurenceschopnosti, a také skutečnosti, že agrární sektor je třeba přiblížit široké veřejnosti.

Alokace: 1 000 000,- Kč, termín pro podání žádostí: 14.03.2022 – 18.03.2022 Detail

PREVENCE KRIMINALITY 2022

Popis: Dotační program je určen pro neziskové organizace působící v oblasti prevence kriminality a pro obce. Cílem je zapojit tyto subjekty do plnění opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2022. V případě primární prevence půjde o realizaci projektů prevence kriminality na základních a středních školách Kraje Vysočina. V případě sekundární a terciární prevence půjde o projekty zaměřené na práci s pachateli a oběťmi trestné činnosti.

Alokace: 4 600 000,- Kč, termín pro podání žádostí: 11.03.2022 – 24.03.2022 Detail

RODINNÁ A SENIORSKÁ POLITIKA 2022

Popis: Cílem programu je podpora realizace rodinných a seniorských aktivit na obecní úrovni. Aktéry na obecní úrovni chceme tímto programem motivovat k realizaci opakujících se aktivit pro uvedené cílové skupiny. Dotační titul zahrnuje 2 podprogramy, ze kterých jeden bude zaměřen na realizaci rodinných aktivit (Podprogram A – Mateřská a rodinná centra) a druhý na realizaci seniorských aktivit (Podprogram B – Seniorská politika obcí).

Alokace: 1 600 000,- Kč, termín pro podání žádosti: 14.03.2022 – 25.03.2022 Detail

DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Popis: Dotace na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2022

Alokace: 270 000 000,- Kč, termín pro podání žádostí: 25.10.2021 – 15.11.2021 Detail

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka