Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete si vybrat z táborů v budovách, stanových, putovních, dvoutýdenních, třítýdenních, organizátorů je nepočítaně. Jak se v tomto množství vůbec orientovat a jak vlastně vybrat ten správný tábor […]

Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete si vybrat z táborů v budovách, stanových, putovních, dvoutýdenních, třítýdenních, organizátorů je nepočítaně. Jak se v tomto množství vůbec orientovat a jak vlastně vybrat ten správný tábor pro své dítě? Zde je deset otázek, které byste si měli jako rodiče položit, když letní tábor vybíráte. Při výběru toho opravdu správného tábora byste si měli odpovědět na všech deset otázek, proto nejsou řazeny podle jejich důležitosti, ale abecedně. Na správném táboře by totiž měla všechna tato doporučení platit současně…

1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný?
2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora?
3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný?
4. HYGIENA – Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?
5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací?
6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?
7. PROGRAM – Jaký je program tábora?
8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?
9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?
10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?

Pojďme se nyní na jednotlivé rady podívat trošku podrobněji:

1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný?

Bezpečnost všech účastníků tábora (tedy dětí i vedoucích) by měla být prioritou každého provozovatele i hlavního vedoucího tábora. Správný tábor je nahlášen na hygienickou stanici (viz bod 4), místní zdravotnické zařízení a na obecním úřadě. Tam všude je třeba, aby o táboře věděli.

Kromě toho zodpovědní vedoucí dbají o bezpečnost i při všech táborových činnostech. Jsou na programu lanové překážky? Ptejte se vedoucího, jestli mají vedoucí příslušné oprávnění překážky stavět. Při každé náročnější činnosti by děti měli být poučeni o bezpečnosti. Vedoucí by měli poučením o bezpečnosti projít před táborem a o jejich proškolení by měl být proveden zápis.

Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený „táborový řád“, který budou znát a respektovat děti i vedoucí.

Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace. Leží blízko potoka? Co když přijde velká voda? Nebojte se na to hlavního vedoucího zeptat.

Správný tábor je také bezpečný – je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškolení a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora.

2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora?

Cena tábora by neměla být rozhodujícím kritériem při jeho výběru (podle pravidla za hodně peněz hodně muziky). Je třeba brát v úvahu druh ubytování dětí (stany, budova…), program tábora (turistika, jazykový tábor…) a další kritéria. Zde se náklady, a tedy i ceny různých provozovatelů, mohou velmi lišit.

Cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora. Pokud dají dítěti kapesné, mají jistotu, že ho využije pouze pro vlastní potřebu a nikoli na doplatky za program (vypůjčení sportovního náčiní apod.) Pokud je předem jasné, že dítě některou z položek obsažených v ceně nevyužije (celodenní výlet, jízdy na koni apod.), je cena o to nižší.

Je dobré si zjistit, zda je v ceně obsaženo také pojištění a jeho rozsah.

Významnou položkou je také doprava, kterou ale někteří provozovatelé nezajišťují, což je podstatná informace. Tábor, jenž může lákat nízkou cenou, se následně prodraží, budete-li na něj dítě muset dopravit sami.

U komerčních provozovatelů je třeba se ujistit, zda uvedená cena je s DPH, celková cena i s daní bývá na některých letácích uvedena nenápadným malým písmem.

Ptejte se, jestli jsou v ceně zahrnuté celodenní výlety a vstupy např. na koupaliště či výstavy, při jezdeckých táborech hodiny jízdy na koni nebo půjčení potřebného vybavení, na vodáckých vesty a lodě atd. Doplácení mnoha podobných „drobností“ cenu tábora výrazně zvyšuje.

Porovnat ceny různých táborů není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Je třeba se přesvědčit, zda zahrnují výše uvedené položky nebo vás čekají dodatečné výdaje. Vzhledem k různým délkám táborů je vhodné porovnávat ceny za jeden den tábora.

Nebojte se zeptat na všechny podrobnosti o ceně hlavního vedoucího tábora. Pokud jste si vybrali správný tábor, jistě vám všechno rád vysvětlí.

3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný?

Na tuhle otázku ze všech deseti budete hledat odpověď nejobtížněji. Letáčky nebo jiné propagační materiály k táboru snesou všechno a telefonický nebo osobní kontakt s hlavním vedoucím vám také mnoho nepomůže. Nejlepší pochopitelně je, když vyberete tábor podle doporučení známých, kteří na něj svoje dítě již v minulosti poslali a byli spokojeni.

To ale vždycky nejde…

Pokud se vám organizátor tábora zdráhá poskytnout nějaké důležité informace (viz bod 5) dostává jeho důvěryhodnost značné trhliny. Nebojte se věnovat čas a energii zjištěním referencí o organizátorovi, personálním obsazení tábora i místu jeho konání. Můžete se tak vyvarovat nepříjemného překvapení.

Vyplatí se o táboře i jeho provozovateli zjistit co nejvíc referencí. Jedním ze znaků důvěryhodnosti správného tábora je i ochota poskytovat informace.

4. HYGIENA – Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?

Pokud se tábora účastní více než třicet dětí je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora.

Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění ze dne 1. 1. 2014. Toto vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd.

Správný tábor je jistě v souladu s touto vyhláškou. Nebojte se na to zeptat hlavního vedoucího.

5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací?

Dobrá komunikace mezi provozovatelem tábora nebo hlavním vedoucím a rodiči je vždycky prvním krokem k úspěchu. Vedoucí správného tábora má snahu poskytnout rodičům dostatek informací dlouho před konáním tábora. Musíte mít především jasno v tom, co zahrnuje cena tábora (viz bod 2) a jaké jsou případné stornopoplatky.

Před odjezdem by vás měl vybavit minimálně informacemi o odjezdu a příjezdu, poštovní adrese tábora, telefonním spojení na hlavního vedoucího a zdravotníka a seznamem doporučeného vybavení – tohle všechno nejlépe v písemné podobě. Na druhou stranu je znakem zodpovědnosti provozovatel, že bude vyžadovat od vás například informace o zdravotním stavu dítěte.

Dobrou praxí je také uspořádání informativní schůzky s rodiči, kde se můžete seznámit s většinou táborového personálu, prohlédnout si fotky z minulých táborů, zeptat se na všechno, co vás zajímá. Opravdu zodpovědný provozovatel uspořádá třeba i nějakou akcí pro děti na tábor přihlášené. Umožní jim tak poznat předem vedoucí (a vedoucím seznámit se s dětmi) a najít si kamarády mezi vrstevníky. Počáteční ostych v prvních táborových dnech tak opadne mnohem rychleji a celý tábor bude pro všechny mnohem pohotovější.

Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, jistě máte předem dostatek informací a hlavní vedoucí nebo provozovatel vám jistě přímo a jasně odpoví na všechny otázky.

6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?

V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka – viz bod 10). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT.

Hodně záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, kde jsou letní tábory tradicí, je velmi pravděpodobné, že jeho vedoucí jezdili na tábor už jako děti a postupně se stali instruktory a vedoucími a svoji kvalifikaci a zkušenosti si postupně rozšiřují.

Pokud vedoucí nebo instruktoři tábora nepracují pravidelně s dětmi nebo ani nejezdí pravidelně na letní tábory, zeptejte se organizátora na kritéria výběru vedoucích.

Správný tábor má jistě kvalifikované vedoucí – buď na základě kurzů nebo školení nebo na základě dlouhodobých zkušeností.

7. PROGRAM – Jaký je program tábora?

Tábor bez předem připraveného programu nemůže být ten správný tábor. Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci.

Velkým oříškem je náročnost táborového programu, který by neměl žádné děti vyřazovat pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protěžovat. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Ten správný táborový program dává dětem prostor k soutěžení a může je naučit i samostatnosti, týmové spolupráci a vůbec ředě dalších užitečných vlastností (viz bod 8).

Hlavní součástí programu správného tábora bývá i celo-táborová hra, jejíž motivace se prolíná celým programem a veškerým táborovým děním. Její motivace a zaměření je většinou patrné již z názvu tábora… Nebojte se hlavního vedoucího tábora zeptat na podrobnosti k programu – jistě vám je rád popíše a vysvětlí.

Ten správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celo-táborovou hrou.

8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?

Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností.

Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

Správný tábor formuje dětské hodnoty a životní postoje a je pro dítě přínosem ve všech směrech.

9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?

Na správném táboře je strava zajištěna 5× denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. Hygienickým předpisům odpovídá také vybavení kuchyně a potraviny jsou správně uskladněny.

Nebojte se zeptat hlavního vedoucího na zajištění stravování a zeptejte se také na jídelníček – měl by být dostatečně pestrý. Velmi pravděpodobně se stane, že se v jídelníčku vyskytne jídlo, které věše dítě zrovna nemiluje. Hlavní vedoucí se jistě nebude zlobit, když ho na to upozorníte. Jídelníček určitě nezmění, ale může vymyslet jiná řešení.

Pokud jste narazili na dobrý tábor, hlavní vedoucí vám jídelníček jistě rád ukáže.

10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?

Zdraví účastníků tábora i jeho vedoucích leží na srdci každému provozovateli správného tábora. Proto je na každém správném táboře přítomen po celou dobu zdravotník, který prošel příslušným školením a má oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích.

Po celou dobu tábora vede zdravotní dokumentaci, do které zaznamenává případné zdravotní komplikace. Dobrý zdravotník se také před nástupem na tábor zajímá o léky, které táborníci pravidelně užívají a po táboře předá rodičům veškeré informace o případných zdravotních komplikacích dětí, včetně informace o klíšťatech, které mohou být důležité při případném onemocnění. Zodpovědný zdravotník má také kontakt na nejbližšího dětského lékaře, který pomůže při vážnějších zraněních nebo při závažnějších onemocněních.

Vaší povinností je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Pokud jste narazili na dobrý tábor, jistě je vše v pořádku a zdravotník od vás bude prohlášení o bezinfekčnosti a další informace vyžadovat.

+ posts

šéfredaktor