Hodina H

Poslání

Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat udržitelné celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a místní komunity do veřejného dění, podporovat občanské vzdělávání a etickou výchovu, podporovat komunitní život a jeho rovzoj. Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost.

Cílová skupina

Hlavní cílová skupina je mládež ve věku 13 – 30 let, mladí lidé s omezenými příležitostmi, děti od 3 let, dospělí, včetně seniorů, specifické cílové skupiny podle konkrétních aktivit (nezaměstnaní, prvopachatelé, ad.).

Cíle

Hlavním cílem Hodiny H je zvýšení kvality a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity.

Kontakty: