Zvažujete, že svoji ratolest pošlete na letní tábor? Podle zaměření táborů se liší i cena, a jistě je dobré si ověřit, jestli právě vaše pojišťovna proplácí příspěvky na tento typ […]

Zvažujete, že svoji ratolest pošlete na letní tábor? Podle zaměření táborů se liší i cena, a jistě je dobré si ověřit, jestli právě vaše pojišťovna proplácí příspěvky na tento typ aktivit. V tomto článku najdete souhrn informací o pojišťovnách v ČR.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jednou z pojišťoven, která na letní tábory přispívá, je ČPZP a to částkou až 1 000 Kč.

Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.

Příspěvek bude uznán jen v případě, že tábor trvá minimálně  4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

Realizace příspěvků:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti na letním táboře – Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:

  – jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  – účel vystavení dokladu – letní tábor
  – termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře
  – uhrazenou částku
  – datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu).  Příspěvek bude realizován až po absolvování letního tábora.

Pozor! Potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete na webových stránkách pojišťovny v části “Zásady čerpání preventivních programů”. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od data vystavení.

Odkaz na stránky ČPZP: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Příspěvky na tábory poskytuje i Vojenská zdravotní pojišťovna ČR. Jedná se však pouze o sportovní tábory, viz níže. Výše příspěvku je max. 500 Kč jednou v roce.

Příspěvek bude vyplacen pojištěncům od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt konaný v období od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoli tedy např. na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné apod.).

Realizace příspěvků:

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu, který vyplývá z potvrzení. Formulář si stáhněte ZDE.

Odkaz na webové stránky pojišťovny: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci

Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Pojišťovna v roce 2020 příspěvek na letní tábor neposkytuje. 

Oborová zdravotní pojišťovna 

OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou čerpání příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr bodů za aktivní a zdravý životní styl. Průměrná výše příspěvku byla v roce 2018 podle vyjádření pojišťovny 1150 Kč.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda není explicitně příspěvek na letní tábory uveden, přesto je možné využít Balíček pro děti a studenty, díky kterému lze od pojišťovny na letní tábor čerpat až 500 Kč.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

ZP MV ČR poskytuje svým dětským klientům příspěvek až  1000,- Kč na sportovní pohybové aktivity, které mohou být provozovány i v rámci školy v přírodě, či letního tábora. Tento příspěvek se může vyšplhat až na celkem 2000,- Kč, pokud oba rodiče využijí možnosti postoupit svůj příspěvek ve výši 500 Kč dítěti (2 x 500 Kč). Více informací je možné nalézt na webu pojišťovny zde: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevenece-2020/programy-podpory-zdraveho-zivotniho-stylu/

Revírní bratrská pokladna 

Revírní bratrská pokladna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na letní prázdninový tábor v přírodě pro děti, které ještě neukončily povinnou školní docházku. O příspěvek lze požádat pouze u táborů, které trvají minimálně 7 dnů.

krskova@rdmkv.cz | + posts

redaktorka